Múzeum Telesnej Kultúry

Knižnica

Knižnica Múzea telesnej kultúry v SR patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR. Riadi sa Zákonom č. 183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, Knižničným a výpožičným poriadkom, Knihovníckym kódexom a štandardami vydanými IFLA, vládnymi uzneseniami týkajúcimi sa knihovníctva a Občianskym zákonníkom.

Výpožičné  a konzultačné služby

Knižnica poskytuje len prezenčné (v knižnici) výpožičky.

Návštevu knižnice je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 2 44372427, +421 2 49249-370 alebo mailom: muzeum.tk@stonline.sk, info@muzeumsportu.sk

Reprografické služby

Zhotovovanie xerokópií, skenovanie (A4) z periodík, zborníkov  alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice.

Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č. 618/2003 Z.z a na základe platného cenníka MTK v SR.

Komentáre sú uzavreté.